Yönetim danışmanlığı, işletmelerin performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olan çok çeşitli hizmetleri kapsayan geniş bir terimdir. Yönetim danışmanlık hizmetleri kapsamında, strateji, pazarlama, operasyonlar, finans ve insan kaynakları dahil olmak üzere çeşitli konularda çalışmalar yapılabilir. İşletmelerin yeni süreçleri ve sistemleri uygulamalarına yardımcı olunur ve çalışanlara eğitim verilir.

Yönetim Danışmanlığı hizmeti almanın işletmeye birçok faydası vardır. Bunlardan bazıları;

 • Artan verimlilik ve üretkenlik.
 • Geliştirilmiş karar verme.
 • Azaltılmış maliyetler.
 • Artan karlılık.
 • Gelişmiş müşteri hizmetleri.
 • İyileştirilmiş çalışan morali.

HİZMET KAPSAMI

Strateji ve Üst Yönetim

Strateji & Üst Yönetim çalışmaları kapsamında, şirketlerin gerçek ihtiyaçlarını analiz ediyor ve bu ihtiyaçlara uygun çözümler üretiyoruz. Her şirket için farklı çözümler geliştiriyor ve hayata geçiriyor, uygulamanın her aşamasında yol gösteriyoruz.

 • Stratejik Planlama: Şirketlerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, fırsat ve tehditleri analiz ediyor, hedefler belirleyerek doğru stratejik planlar geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.
 • Üst Yönetim Süreçleri: Üst Yönetimin karar verme sürecini kolaylaştırıyor, iletişimlerini kuvvetlendiriyor, iş birliğini teşvik ederek Üst Yönetim süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz.
 • Yönetim Kurulu: Eğitim, rehberlik ve destek sağlayarak şirketlerin Yönetim Kurullarının oluşumuna ve etkili bir şekilde çalıştırılmasına yardımcı oluyoruz.
 • İş Geliştirme: Şirketlerin yeni ürünler ve hizmetler geliştirmesine, yeni pazarlara girerek işlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz.
 • Aylık ve Yıllık Raporlama: Şirketlerin ilerlemelerini takip eden ve iyileştirme alanlarını belirleyen doğru ve bilgilendirici aylık ve yıllık raporlar üretmelerine yardımcı oluyoruz.

Şirketin ana hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yaparak anahtar sonuçlar ortaya koyuyoruz. Periyodik raporlarla ilerlemeyi sürekli analiz ediyoruz.

Yönetim Organizasyon

Organizasyon yönetimi, bir şirketin hedeflerine ulaşmak için kaynaklarını ve çalışanlarını koordine etme ve organize etme sürecidir. Örgüt yönetiminin temel amacı, kaynakları verimli kullanmak ve tüm çalışanların aynı amaçlar doğrultusunda çalışmasını sağlamaktır.

 • Organizasyon Şeması: Organizasyon şeması, farklı departmanlar, ekipler ve pozisyonlar dahil olmak üzere bir şirketin yapısını gösteren bir diyagramdır. Farklı çalışanlar arasındaki ilişkileri görselleştirmek, çalışanların kime rapor verdiğini ve yöneticilerin kimden sorumlu olduğunu bilmesini sağlamak için kullanılır.
 • İş Tanımları: İş tanımı, belirli bir pozisyon için görevleri, sorumlulukları ve nitelikleri özetleyen bir belgedir. Nitelikli çalışanları çekmek, işe almak, herkesin rolleri ve sorumlulukları konusunda net olmasını sağlamak için kullanılır.
 • İş Akış Şemaları: İş akış şeması, belirli bir süreçte yer alan adımları gösteren bir diyagramdır. Darboğazları ve verimsizlikleri belirlemek ve bir sürecin verimliliğini artırmak için kullanılır.
 • Yetkinlik Tabloları: Yetkinlik tablosu, belirli bir pozisyon için gerekli olan bilgi ve becerileri listeleyen bir tablodur. Çalışanların beceri ve bilgilerini değerlendirmek ve eğitime ihtiyaç duyulan alanları belirlemek için kullanılır.

Yönetim organizasyon süreçlerini uygulayarak, şirketinizin gelişim süreçlerini destekleyebilirsiniz.

 • Karar verme sürecini iyileştirme: Organizasyon yönetimi, rolleri ve sorumlulukları açıkça tanımlayarak şirketlerin daha iyi kararlar almasını sağlar.
 • Verimliliği artırma: Örgütsel yönetim, süreçleri kolaylaştırarak ve fazlalıkları ortadan kaldırarak şirketlerin daha verimli olmasına yardımcı olur.
 • İletişimi geliştirme: Organizasyon yönetimi açık ve anlaşılır bir hiyerarşi oluşturarak, şirketlerin çalışanlar arasındaki iletişimini geliştirir.
 • İnovasyonu teşvik etme: Bir iş birliği ve yetkilendirme kültürü oluşturarak, şirketlerin inovasyonu teşvik etmesini destekler.

Örgüt yönetiminin başarısı, Üst Yönetimin desteğine ve tüm çalışanların katılımına bağlıdır. Şirkette çalışan her bir birey şirketin başarısına katkıda bulunur.

Satış ve Pazarlama Yönetimi

Günümüzün küreselleşen dünyasında, satış ve pazarlama her zamankinden daha önemlidir. Küresel pazarda başarılı olmak isteyen işletmelerin güçlü bir satış ve pazarlama varlığına sahip olması gerekir.

Satış ve pazarlama, müşteri adayları oluşturmaktan, potansiyel müşterileri beslemekten ve anlaşmaları kapatmaktan sorumludur. Ayrıca marka bilinirliği oluşturmada ve ürün ve hizmetler için talep oluşturmada rol oynarlar.

Günümüzün küreselleşen dünyasında başarılı olabilmek için işletmelerin güçlü bir satış ve pazarlama stratejisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu strateji, işletmenin ve hedef pazarın özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.

Güçlü bir satış ve pazarlama stratejisi aşağıdaki bileşenleri içermelidir:

 • Hedef pazarın net bir şekilde anlaşılması.
 • İyi tanımlanmış bir değer önerisi.
 • Etkileyici bir satış mesajı.
 • Güçlü bir pazarlama kampanyası.
 • İyi eğitimli bir satış ve pazarlama ekibi.

Satın Alma Yönetimi

Satın Alma Yönetimi, tedarikçilerden ürün ve hizmet satın alma sürecidir. İşletmenin çalışması için ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olmasını sağladığından, her işletme için kritik süreçlerden biridir.

Satın Alma Yönetimi birkaç nedenden dolayı önemlidir.

 • İşletme kaynaklarından tasarruf sağlanır. İşletme, tedarikçileri dikkatli bir şekilde seçerek uygun şartları müzakere eder, ürün ve hizmetlerin maliyetinden tasarruf eder.
 • İşletmenin aldığı ürün ve hizmetlerin kalitesini iyileştirir. İşletme, kalite standartlarını geliştirmek için tedarikçilerle birlikte çalışarak mümkün olan en iyi ürün ve hizmetleri alır.
 • İşin verimliliğini artırır. Tedarik sürecini kolaylaştırarak boşa harcanan zaman ve kaynak miktarını azaltır.

Üretim Yönetimi

Üretim yönetimi, ürün veya hizmet üreten işletmenin en fonksiyonel, en ekonomik ve katma değeri en yüksek olacak şekilde üretim yapabilmesini sağlayacak sistemin geliştirilmesidir. Eldeki makine, insan gücü gibi mevcut kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak istenilen miktarda ürünün veya hizmetin, istenilen kalitede ve istenilen zamanda üretilebilmesi oldukça önemlidir.

Üretim yönetimi, üretim sürecinin planlanması, organizasyonu ve kontrolünü kapsayan karmaşık ve çok yönlü bir disiplindir. Kalite standartlarını ve müşteri gereksinimlerini karşılarken, ürün veya hizmetlerin mümkün olan en verimli ve etkin şekilde üretilmesini sağlamakla ilgilidir.

Üretim yönetimi; ürün veya hizmetlere olan talebin belirlenmesini, üretim programlarının geliştirilmesini ve kaynakların tahsis edilmesini, üretim sürecini kurmayı, çalışanlara görevler atamayı ve farklı departmanlar veya işlevler arasında yeterli koordinasyon olmasını sağlamayı, belirlenmiş standartları karşıladığından emin olmak için üretim sürecinin izlenmesini ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınmasını içerir.

Üretim yönetimi, ürün veya hizmet üreten herhangi bir işletmenin başarısı için esastır. Üretim sürecinin verimli ve etkili olmasını sağlayarak işletmelerin maliyetleri düşürmesine, kaliteyi artırmasına ve müşteri talebini karşılamasına yardımcı olabilir.

Üretim yönetiminin faydalarından bazıları şunlardır:

 • Geliştirilmiş verimlilik: Üretim yönetimi, israfı belirleyip ortadan kaldırarak, süreçleri kolaylaştırarak ve kaynak kullanımını optimize ederek işletmelerin verimliliği artırmasına yardımcı olabilir.
 • Artan kalite: Üretim yönetimi, ürünlerin veya hizmetlerin belirlenmiş standartları karşılamasını sağlayarak ve kalite kontrol prosedürlerini uygulayarak işletmelerin kaliteyi artırmasına yardımcı olabilir.
 • Azaltılmış maliyetler: Üretim yönetimi, işletmelerin süreçleri kolaylaştırarak, kaynak kullanımını optimize ederek ve israfı ortadan kaldırarak maliyetleri azaltmasına yardımcı olabilir.
 • Artan müşteri memnuniyeti: Üretim yönetimi, ürünlerin veya hizmetlerin müşteri gereksinimlerini karşılamasını sağlayarak ve bunları zamanında teslim ederek işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olabilir.

Finans Yönetimi

Finans Yönetimi, şirketin finansal kaynaklarını planlama, organize etme, yönetme ve kontrol etme sürecidir. Güçlü bir Finans Yönetimi, güçlü bir şirketin en önemli direklerinden biridir. Şirketin doğru finansal kararlar almasını, nakit akışını doğru yönetmesini ve riskleri minimize etmesini sağlar.

Finans Yönetiminin temel unsurları şunları içerir:

 • Mali işler biriminin yapılandırılması: Mali ekibin rollerinin ve sorumluluklarının tanımlanması.
 • Mali durum analizi: Riskleri belirlemek için şirketin mali verilerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi.
 • Bütçe yönetimi: Şirketin stratejik hedefleriyle uyumlu bir bütçe oluşturulması ve uygulanması.
 • Maliyet muhasebesi yönetimi: Şirketin karlılığını artırmak için ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin hesaplanması ve takip edilmesi.
 • Yönetim raporlaması: Yönetim Kuruluna şirketin finansal performansını vurgulayan düzenli raporların sunulması.

Toplantı ve Raporlama Yönetimi

Bir şirkette toplantı kültürü oluşturmak için beyaz yakalı yöneticilerin koordinasyon içinde hareket etmesini sağlamak önemlidir. Bu, ortak amaç ve hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaları gerektiği anlamına gelir. Ayrıca bilgi ve fikirleri paylaşmak için birbirleriyle düzenli olarak iletişim kurmalıdırlar.

Toplantı kültürünün bir diğer önemli yönü de çalışanların fikirlerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam oluşturmaktır. Katılımcıların fikirleri çoğunluktan farklı olsa bile, konuşmak için kendilerini güvende hissetmeleri gerektiği anlamına gelir. Çalışanlar şirketteki her türlü gelişmeyi çalışma arkadaşlarıyla paylaşmaya teşvik edilmelidir. Bu, herkesin neler olup bittiği hakkında bilgilendirilmesine ve güncel tutulmasına yardımcı olur.

Ayrıca her yöneticinin Üst Yönetime sayısal verilerle yaptığı işi sunmasını sağlamak da önemlidir. Yapılan işin ölçülmesini ve izlenmesini sağlar. İyileştirme alanlarını belirlemek için yapılan çalışmalar da periyodik olarak analiz edilmelidir.

Koordinasyon Toplantıları, Üst Yönetim Toplantıları, Yönetim Kurulu Toplantıları yapılırken, Birim Faaliyet Raporları ve Yıllık Değerlendirme Raporları gibi çıktılar elde edilmiş olur.

Yapılan toplantılar için tutanak oluşturularak toplantı performansı ölçülebilir. Tutanaklar, görüşülen konuların belgelenmesini ve alınan kararların kaydedilmesini sağlar. Raporların aylık olarak oluşturulması sağlanarak süreçlerin ve yöneticilerin performansları izlenebilir.

Yönetim Danışmanlığı için
Hemen Bize UlaşınHer hakkı saklıdır © CMC & COMPANY 2023